Rent a car Мартелло
Коли (автомобили) под наем в град Плевен

Условия

1. Приемане и предаване
1.1 МПС се дава на НАЕМАТЕЛЯ в добро състояние със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ, отразено в двустранно подписан приемателно-предавателен протокол, неразделна част от договора, при условията на който става и връщането на автомобила.
Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи в уговорения срок и място в същото състояние, удостоверено в приемателно-предавателен протокол.

Наемателят е длъжен да представи валидно свидетелство за управление на МПС най-малко от 3 години и син талон. Минимална възраст на шофьора – 23 години, необходими документи (лична карта или паспорт). Наематели под 23 години или с шофьорски опит под 3 години заплащат такса “Млад шофьор”, в размер от 5 €/ден и двоен размер на Депозита. Изисква се изрично потвърждение от страна на Наемодателя.

1.2 При неспазване срока на връщане на автомобила от наемателя, той се задължава да уведоми наемодателя не по-късно от уговорения час. За допълнителния срок за ползване наемателят дължи уговорената с настоящия договор дневна цена. При забава повече от два дни, наемателят се задължава да сключи нов договор.

1.3 Неизпълнение на задължението за връщане на наетото МПС от наемателя за повече от 24 часа от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил наемодателя се счита за присвояване и наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва и всички права по този договор.

1.4 При предсрочно връщане /преди датата на изтичане на договора/ на наетото МПС от Наемателя, "Мартелло" ЕООД не дължи сумата за наем за останалия период от договора. Изключения се правят за периоди над 10 дни, като услугата се таксува според тарифата за по-малкия брой дни, а Наемателят получава 50% от разликата между двете крайни цени /цената по договор и новоизчислената/.
От 01.06 до 31.08 не се предвижда възможност за възстановяване на сума, поради неизползвани наемни дни!

2. Щети, загуби, кражби и др.
Наетият от Вас автомобил е застрахован!
2.1 При щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, наемателят се задължава незабавно да уведоми наемодателя и застрахователя за настъпилото събитие

2.2 При кражба или щета, наемателят се задължава да предприеме следните действия:
а) Незабавно /не по-късно от 12 часа от установяване на кражбата/ да уведоми Застрахователя и "Мартелло" ЕООД на тел. +359 64 800189, +359885 838383 или 0700 20 833
б) Да документира кражбата или щетата в районното полицейско управление по място на извършването или органите на КАТ и да вземе документ от полицията /КАТ/, удостоверяващ събитието.
в) При кражба на автомобила, да представи в бюрото на "Мартелло" ЕООД регистрационния талон и ключовете на автомобила.
г) Наемателят дължи пълно обезщетение на наемодателя, когато виновно, по невнимание или небрежност е причинил технически щети по наетото МПС, както и в следствие на "прегряване" на двигателя, което се счита за шофьорска небрежност. Прегряването на двигателя се оценява на стойност между 1000 и 3000 евро, в зависимост от вида на автомобила.
д) Нанесени щети по гуми, джанти, тасове, долната част на автомобила и челно стъкло в повечето случаи не се тълкуват като застрахователно събитие и са изцяло за сметка на наемателя
е) При нанесени щети по автомобила, в следствие на ПТП, настъпило по вина на наемателя, независимо от пълното каско, наемателят дължи на наемодателя обезщетение за пропуснати ползи и нанесени щети до размера на отговорността, упомената в тарифата на "Мартелло" ЕООД. При нанесени щети по автомобила, в следствие на ПТП наемодателя начислява такса за административно обслужване при завеждане и отстраняване на щети с минимален размер от 50 € ( 100 лева ) без ДДС.
ж) При констатирани дребни липси, щети, кражби, повреди на стойност до 50 евро, "Мартелло" ЕООД не се ангажира със завеждане на застрахователни документи, поради икономическа неизгодност и стойността им е изцяло за сметка на клиента!
Не оставяйте регистрационния талон и други документи в автомобила. В противен случай всички застраховки, ще бъдат невалидни!

2.3 Отговорността, по отношение на щети на трети лица, ако е причинена виновно от наемателя се поема от него и той дължи сумата, изплатена по застраховка “Гражданска отговорност” от застрахователната организация, в рамките на общия давностен срок, ако е уважен регресния иск на застрахователя по чл. 19 от Наредбата за задължителното застраховане.

2.4 При загубване, унищожаване или кражба на талон с документи, ключ или номера на автомобила, наемателят заплаща неустойка в размер на дължимата наемна цена за автомобила за срок от пет дни, както и разходите по възстановяване на липсващите или повредени гореупоменати принадлежности.

3. Цени и начин на плащане
3.1 Наемната цена за автомобила се определя на база цената за ползване за един ден, определена в тарифа, неразделна част от договора, съобразно наемния период. Тя се заплаща при получаване на автомобила и подписването на приемателно-предавателния протокол.

3.2 Наемателят се задължава да внесе депозит в размера, посочен в тарифата на "Мартелло" ЕООД. След връщане на автомобила, депозитът се освобождава след оглед на автомобила от служител на фирмата. При констатирани дребни липси, щети, кражби или повреди, ако наемателят не предостави протокол или служебна бележка от МВР, както и в случай, че автомобилът се върне без гориво или с по-малко от договореното в приемателно-предавателния протокол количество, стойността им се удържа от депозита.
Липсващо гориво се заплаща от наемателя по дневната цена за литър гориво и еднократна такса от 10€ (20 лева).

Наеми извън страната са възможни при предварителна заявка и одобрение за съседни на България страни. Начислява се административна такса, която се договаря с Клиента и двоен размер на Депозита.

4. Отговорност на Наемодателя:

4.1 Наемодателят се задължава да предаде МПС на наемателя със задължителното оборудване по ЗДП /аптечка, триъгълник, пожарогасител, крик, ключ за гуми, резервна гума, светлоотразителна жилетка/

4.2 Наемодателят се задължава да заплати разходи по закупуване на консумативи и отстраняване на дребни дефекти на наемателя, само ако са направени със съгласието на наемодателя и предоставяне на официален документ /фактура на името на "Мартелло" ЕООД /

4.3 Наемодателят отговаря за щети, причинени на наемателя или трети лица, в резултат от техническа неизправност на предоставения автомобил, установена от независима авто-техническа експертиза, която е за сметка на виновната страна по договора.

4.4 Наемодателят не носи отговорност за некачествени горива и дефекти, възникнали в следствие от тях! Всички разноски по извършване на ремонтите , репатриране и др. са изцяло за сметка на наемателя. Не се полага замяна на автомобила в този случай . Моля, зареждайте автомобилите само на хубави големи бензиностанции ( избягвайте малки, невдъхващи доверие и невзрачни бензиностанции ).
Моля, взимайте касови бележки за заредените горива. Те ще Ви послужат за доказване на събитието и в съда. Съдебните дела се водят в този случай от наемателя.

5. Задължения и отговорности на Наемателя
5.1. Наемателят е длъжен:
а) да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин.
б) да следи нивото на масло, вода, антифриз, спирачна течност.
в) при настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС.
г) в случай на злополука или щета на МПС да спази изискванията на ЗДП и Правилника за неговото приложение относно съставяне на протоколи и други документи.
В срок от 24 часа от настъпване на щетата /злополуката, но не по-късно от изтичане на срока на договора, наемателят уведомява наемодателя за това, като съобщава всички факти, обстоятелства и данни /имена на свидетели и др.п./ във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.

5.2 Наемателят няма право:
а) да използва автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки, изпитания; да пренася едри, насипни и др.товари.
б) да управлява автомобила в пияно състояние или след употреба на наркотици или упойващи медикаменти.
в) да преотстъпва автомобила на трети лица или да го ползва за задгранични пътувания, без изричното позволение на наемодателя.

5.3 Наемателят трябва да притежава редовно удостоверение за правоуправление на МПС, навършена 23 годишна възраст.

5.4 Нарушаване на клаузите на т.5.1-5.3, в резултат на което са нанесени щети, изключва всички застраховки и се дължи пълно обезщетение на "Мартелло" ЕООД .

5.5 Наемателят дава съгласие, личните му данни, описани в договора да се ползват за търсене на наказателна и гражданска отговорност.

5.6 С подписването на настоящият Договор за наем на автомобил, Наемателят дава съгласието си всички глоби и такси, наложени по наказателни постановления и актове срещу него, в периода на наем на автомобила, за извършени нарушения по ЗДП и ППЗДП постановени от органите на КАТ, да бъдат заплатени от Наемодателя чрез удържане на суми от депозита на Наемателя по настоящият договор.

5.7 За извършени плащания по т. 5.6 Наемодателя се задължава да уведоми Наемателя писмено за извършеното действие в срок от 3 дни от датата на получаване на съответното наказателно постановление или акт в офиса на "Мартелло" ЕООД.

5.8 Във връзка с т. 5.6 Наемодателя запазва правото си , при освобождаването на депозита, да задържи сумата от 20.00 до 500.00 € от сумата на депозита , за срок не по-дълъг от 30 дни, считан от датата на издаване на колата по договора и в съответствие със сумата по на наказателното постановление или акт.

6. Заключителни разпоредби
6.1 Всички изменения и допълнения на договора, както и всички документи, отразяващи изпълнението му са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните.
6.2 Всички спорове по сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на договора се решават, чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – от компетентния съд.
6.3 За всички неуредени и произтичащи от договора случаи, се прилагат разпоредбите на чл.228-239 от ЗЗД, ЗДП и останалите нормативни актове от действащото законодателство, уреждащи взаимоотношенията между страните.